ZORBAX Bonus RP

Cột Bonus-RP cung cấp sự chọn lọc duy nhất và có thể áp dụng tính pH với amit đã được gắn vào liên kết trong trong chuỗi C14-alkyl. Tại pH 7 Bonus-RP cung cấp hình dạng đỉnh ưu tú cho cả những hợp chất cơ bản khó nhất.

Bonus-RP được bảo vệ từ sự thủy phân ở mức pH thấp, sử dụng các nguyên tử trong không gian giống nhau bảo vệ các chuỗi bên cồng kềnh như StableBond, và cũng gấp ba lần tính endcapped để giảm thiểu sự tương tác silanol và cải thiện sự ổn định ở giữa pH.

Bonus-RP có thể được sử dụng mà không mất ổng định giai đoạn trong 100% những giai đoạn biến đổi ở thể nước.

Last modified on Friday, 25 September 2015 10:52